+371 25211729
info@ecobaseini.com

Privātuma Politika

Šajā privātuma politikā sniegta informācija par to, kā vācam, izmantojam, glabājam un apstrādājam jūsu personas datus, tādēļ rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, pirms sākat izmantot SIA “ECO Baseini” pakalpojumus. Reģistrējoties vai kā citādi, izmantojot SIA “ECO Baseini” tīmekļa vietni, jums būs jāapliecina, ka izlasījāt un izpratāt šo Privātuma politiku.

Lietotās definīcijas:

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – Klients).

PārzinisSIA “ECO Baseini”.

Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa SIA “ECO Baseini” vārdā apstrādā personas datus.

Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. SIA “ECO Baseini” Ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.2.Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “ECO Baseini”, vienotais reģistrācijas numurs: LV43603063501, juridiskā adrese: Tirgus iela 2C-30, Iecava, Bauskas novads, LV-3913, tālr. numurs: +371 25 211 729

1.3. Jūsu personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras SIA “ECO Baseini” vārdā un atbilstoši SIA “ECO Baseini” norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

1.4.1. Veicot personu datu apstrādi Pārzinis:

1.4.1. nodrošina personas datu apstrādes likumību un godprātību;

1.4.2. ievēro Klienta tiesības;

1.4.3. Klientam tiek sniegta pārredzama informācija par to, ka viņu personas datus vāc, izmanto, aplūko vai citādi apstrādā, un to, kādā apjomā personas dati tiek vai tiks apstrādāti, norādot konkrētus apstrādes nolūkus;

1.4.4. nodrošina, ka personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un tie ir nepieciešami tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti. Pārzinis apstrādā tikai tādus datus un tādā apmērā, kas atbilst Pārziņa saimnieciskai darbībai, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu/preču pārdošanu.

1.4.5. nodrošina, ka Personas dati netiek uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams, tas ir – kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums, kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinisvai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad personas datu glabāšanas termiņš ir beidzies, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

1.4.6. nodrošina, ka Personas dati ir precīzi, nodrošina, ka neprecīzi personas dati tiek laboti vai dzēsti.

1.4.7. nodrošina, ka Personas datus apstrādā veidā, kas nodrošina personas datu pienācīgu drošību un konfidencialitāti, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi Personas datiem vai to neatļautu izmantošanu un neatļautu piekļuvi sistēmām un aprīkojumam, kas tiek izmantots datu apstrādei.

1.4.8. nodrošina, ka Personas dati netiek pārsūtīti bez drošas un adekvātas aizsardzības.

2. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

2.1. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem:

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas (a) punkts – kad saņemta Jūsu piekrišana;
  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas (b) punkts – lai nodrošinātu līguma izpildi;
  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas (c) punkts – juridiska pienākuma izpildes nodrošināšanai;
  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas (f) punkts – mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai;

2.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), SIA “ECO Baseini” nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

3. Personu dati un to apstrādes nolūki

3.1. Pārzinis veic personas datu apstrādi sekojošiem nolūkiem:

3.1.1. Klienta identificēšanai;

3.1.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

3.1.3. preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

3.1.4. Klientu apkalpošanai;

3.1.5. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

3.1.6. norēķinu administrēšanai;

3.1.7. drošības nodrošināšanai.

3.2. Pārzinis veic šādu personas datu apstrādi:

3.2.1. klienta identificēšanai, līguma noslēgšanai – vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma informācija, e-pasts, tālrunis, piegādes adrese.

3.2.2. piegādes datu apstrādei – vārds, uzvārds, e-pasts, mobilais tālrunis, adrese, piegādes veids, maksājuma veids, maksājuma informācija.

3.2.3. grāmatvedības datu apstrādei – pasūtījumu vēsture, maksājumu informācija, piegādes informācija.

3.2.4. prasījuma tiesībām – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pasūtījuma un piegādes informācija.

4. Kādus personas datus mēs nododam trešajām personām

4.1. Klienta personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu saņēmējiem:

4.1.1. Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Klienta personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem.

4.2. Klienta personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība, aizsargāt Klienta vai citu personu intereses, piemēram, vēršoties tiesā vai valsts institūcijās.

4.3. Klienta personas datus varam nodot valsts iestādēm atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

4.4. Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras – personas datu apstrādes un aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktajām prasībām.

4.5. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm, kuras nav ES un/vai EEZ dalībvalstis.

5. Jūsu tiesības

5.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;

5.2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;

5.3. tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam (lielāko daļu no tiem varat labot, pieslēdzoties savam kontam);

5.4. tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”);

5.5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

5.6. tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;

5.7. tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;

5.8. tiesības nepiekrist, lai tiktu veikta automātiskā personas datu apstrāde;

5.9. tiesības uz datu pārnešanu;

5.10. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;

5.11. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

5.12. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai gadījumā, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu.

5.13. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

6. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

6.1. Izmantojot Interneta veikalu www.ecobaseini.com un/vai piedaloties www.ecobaseini.com aktivitātēs, Klients apliecina savu piekrišanu personas datu apstrādei.

6.2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

6.3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

6.4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

6.5. Pārzinis atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

6.6. Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē.

6.7. Pārzinis patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot www.butterfly.lv sadaļā Privātuma politika.

7. Saziņa ar mums

7.1.Lai uzlabotu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.

7.2. Saziņai ar mums Jūs varat izmantot jebkuru Jums ērtāko saziņas veidu, kuri norādīti Privātuma politikā vai interneta vietnē www.ecobaseini.com  sadaļā Kontakti.

Privātuma politika pēdējo reizi aktualizēta:

2022. gada 28. februārī


Uzzini cenu savam baseinam!

Aizpildi tāmi un mēs Tev sagatavosim un nosūtīsim piedāvājumu e-pastā!

Nesen paveiktie darbi